Salgsbetingelser
Sist oppdatert mai 2019
Generelle betingelser

Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Dyrket.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Kjøp av varer på Dyrket.no kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Salgsbetingelsene og annen informasjon på Dyrket.no er kun tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til de til enhver tid angitte hentepunkter og hjemleveringsadresser, hvorav alle befinner seg på norsk fastland.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på Dyrket.no.

Forordning (EU) nr. 1169/2011 (Matinformasjonsforordningen) gjelder som regelverket rundt merking og næringsdeklarasjon.

Definisjon av parter

Selger er: Dyrket.no AS, org. nr. 913 736 818 MVA, Tjernsliveien 8, 3538 Sollihøgda, og blir i det følgende benevnt «Dyrket.no», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt». Vårt telefonnummer er 947 92 429.

Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

Angrerett

Dyrket.no forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder:

Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

 • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato (b),
 • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering (g),
 • tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (Dyrket.no AS) om å besøke forbrukeren (i)
 • transport av varer der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester (m).

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via brev eller e-post: Dyrket.no AS, Tjernsliveien 8, 3538 Sollihøgda, eller kontakt@dyrket.no

Dersom du angrer kjøp av varer, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg for gjeldende varer, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen levering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til Dyrket.no AS, Tjernsliveien 8, 3538 Sollihøgda, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet. Det er ditt ansvar å avtale et tidspunkt for levering av varer for å sikre at lageret er bemannet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. kr 250,-. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Angreskjema

Utfylt skjema sendes til:

Dyrket.no AS,

Tjernsliveien 8, 3538 Sollihøgda

E-post: kontakt@dyrket.no

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Dato
 4. Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende
  • varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
  • tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
 5. Signatur (Ved brev)
Reklamasjon

Dyrket.no forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Imidlertid har vi et kundeløfte som strekker seg enda lenger på noen punkter:

 • Når du mottar varene bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du enten få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på din neste bestilling, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.
 • Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom kunden ønsker vare(r) kreditert, må kunden kreve dette senest 12 timer etter utlevering.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelse. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt forbeholder vi oss retten til å refundere pengene, gi en rabattkupong eller en erstatningsvare. Det samme gjelder hvis varene har blitt skadet under transporten fra produsent til deg som sluttbruker.

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, pant, emballasje m.m.

Våre innkjøpspriser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring på samtlige varer. Skrive-/ trykkfeil kan forekomme, ved feilprising forbeholder vi oss retten til å refundere pengene i stedet for å levere varen.

For privatkunder gjøres kjøpesummen opp gjennom bank- eller kredittkort på våre nettsider.

Levering og forsinkelse

Ved hentepunktskjøp skjer utlevering av bestillingen på det hentepunktet og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Ved hjemleveringskjøp skjer utlevering på den adressen du har oppgitt i brukerprofilen din og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Dyrket.no har risikoen for varene inntil du har fått varene i din besittelse. Dersom leveringen av varene blir forsinket, skal leveringsbudet gi deg beskjed om ny estimert ankomsttid så fort det kan estimeres. Ved forsinket levering på mer enn 2 timer står du fritt til å velge om du vil heve kjøpet eller akseptere nytt leveringstidspunkt.

Uavhentede bestillinger

Dyrket.no tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet eller tatt imot til det opprinnelig bestilte hente- eller leveringstidspunkt.

Ved henting av varer: Dersom du blir forhindret fra å hente til det opprinnelige avtalte tidspunkt/tidsintervallet, må Dyrket.no motta beskjed om dette senest 48 timer før hentepunktets åpningstid. Beskjeden skal sendes til kontakt@dyrket.no og ordren vil da bli kansellert og du får refundert totalsummen for bestillingen.

Ved levering: Dersom du ikke er på din oppgitte adresse, når vi kommer med bestillingen i det avtalte tidsrommet, vil vi forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva vi skal gjøre videre. Varer som krever legitimasjon kan ikke hensettes.

Særavtaler, slik som hensetting av varer, at sjåføren venter eller levering til andre adresser, gjøres kun dersom det ikke er til ulempe for Dyrket.no og alltid på kundens egen risiko. Dyrket.no tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir levert i henhold til bestillingens opprinnelige betingelser.

Kundens plikter

På Dyrket.no ber vi alle som ønsker å handle om å registrere konto og noen opplysninger om seg selv i en brukerprofil. Noe av informasjonen vi ber om er lovpålagt, noe er nødvendig for å levere varene du bestiller og noe lar oss lage Dyrket.no til noe mer enn bare en butikk — nemlig et rikt og inspirerende nettsamfunn.

Den som er registrert med bruker og som kunde hos Dyrket.no er ansvarlig for betaling av de ytelser Dyrket.no eller Dyrket.nos samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Dyrket.nos side.

En brukerkonto kan kun gjelde for én (1) person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.

Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å

 • Påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk, enten privatkonto eller bedriftskonto,
 • Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon,
 • Sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for,
 • Oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller Dyrket.no mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å

 • Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre
 • Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt
 • Følge disse vilkårene og godta vår personvernerklæring.
Ekstraordinære forhold

Dyrket.no er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Dyrket.no kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Dyrket.nos kontroll, og som Dyrket.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Dyrket.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Dyrket.nos side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Force majeure

Er Dyrket.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Dyrket.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Forbehold

 • Dyrket.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.
 • Dyrket.no og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis.
 • Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.
 • Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. Dyrket.no AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
 • Dyrket.no AS er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom Dyrket.no. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.
 • Dyrket.no kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Dyrket.no har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.
Copyright

Dyrket.no med logo er et registrert varemerke av Dyrket.no AS.

Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

Alt innhold på disse nettsidene er Dyrket.no AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Dyrket.no AS.