Not Found

Bærgården Østre Enger

place Se i kart

Østre Enger gård ligger på morenen sør for Holsfjorden, omkring 120 meter over havet. Den nå nedlagte Lierbanen gikk her. Gården grenser i vest mot Midt Enger, i nord mot gården Skjæret ved Holsfjorden, i øst grenser skogen mot fylkesgrensa i Akershus og i sør mot Tveten-gårdene.

Gårdsnavnet kommer av gammelnorsk Engjar og betyr enger, grasmarker. Trolig var det gården Sylling som hadde sine enger her. Gården ble rimeligvis ryddet i det 400-årige tidsrommet som gikk forut for vikingtida. Det er funnet en tynn-nakket steinøks på Enger. Dessuten er det gjort gravfunn fra vikingtida her. Enger ble tre-delt i gammelnorsk tid. Østre Enger (gnr. 193) ble i 1752 delt i to like store bruk, bnr. 1 og bnr. 2, Skjæret.